9th International Basic Income Week 2016

9th-bi-week-call-for-participation
The 9th international Basic Income Week will be held from 19th until 25th of september 2016.

Basic income should empower everyone to have a good life in dignity, unconditionally. We invite activists around the world to contribute to our action week for Unconditional Basic Income (UBI).

The last Basic Income Week surpassed all our expectations. In September 2015, events were organized outside of Europe as part of the week for the first time, namely in Africa, Asia, New Zealand and North America.

The UBI-Week was initiated in 2008 in German-speaking countries. Activities spread significantly in Europe after the establishment of the new coalition Unconditional Basic Income Europe (UBIE) in 2014. http://ubie.org

Basic Income Earth Network (BIEN) contributed to the week´s further globalization. http://basicincome.org

The Basic Income Week is a self-organized participatory week. If you want to organize an event, we can help with finding presenters and promoting your event with our shared website http://basicincomeweek.org.

Get in touch with your regional or international coordination team.

Austria: http://pro-grundeinkommen.at/WdGE2016/Anmeldung
international: http://basicincomeweek.org/contact-form
Netherlands: http://week-van-het-basisinkomen.nl

Advertenties

Opiniepeiling: 64% van de Europeanen is voorstander van een basisinkomen

Dalia CEO Nico Jaspers presents the results about basic income at the “Future of Work“ conference on May 4th in Zürich, shortly before keynote speaker Yanis Varoufakis.

Uit het eerste breed opgezette opinieonderzoek in de Europese Unie (EU) naar het basisinkomen blijkt dat een grote meerderheid van de Europeanen op de hoogte is van het basisinkomen en het idee toejuicht. Hoewel het geen verrassing is dat het basisinkomen de afgelopen maanden veel aan populariteit gewonnen heeft, is het lastig om goed te begrijpen waarom het merendeel van de Europese burgers het basisinkomen zo aantrekkelijk vindt. Hierbij kunnen opiniepeilingen een handje helpen.

In Europa – waar de meeste politieke ontwikkelingen zich in Finland, Nederland en Frankrijk afspelen – toont een recente opiniepeiling de omvang van de trend – en die is zeer bemoedigend.

Volgens de voorlopige resultaten van een onderzoek dat in april 2016 gehouden is in 28 Europese landen [pdf], geeft 58% van de mensen aan dat zij weten wat een basisinkomen is. Zeker 64% zou voor een basisinkomen stemmen als het idee werd voorgelegd in een referendum.

De peiling werd uitgevoerd door het in Berlijn gevestigde bedrijf Dalia Research, in het kader van het onderzoeksprogramma e28TM, een Europa-breed onderzoek met als doel te achterhalen “wat Europa denkt.” De e28TM wordt elke 6 maanden uitgevoerd middels een representatieve steekproef onder 10.000 mensen in 28 EU-landen. De deelnemers aan de steekproef worden telefonisch benaderd zonder dat zij van tevoren weten welke onderwerpen in de peiling aan de orde zullen komen. Afgelopen april werd het basisinkomen opgenomen in het onderzoek.

In de vragenlijst werd het basisinkomen gedefinieerd als “een inkomen dat onvoorwaardelijk door de overheid aan ieder individu verstrekt wordt, ongeacht of hij of zij werkt en ongeacht andere bronnen van inkomsten. Het vervangt andere betalingen voor sociale zekerheid en is hoog genoeg om alle basisbehoeften (voedsel, huisvesting, enz.) te dekken.”

Slechts 24% van de respondenten zei dat ze er tegen zou stemmen, terwijl 12% zich zou onthouden. Interessanter is echter dat het onderzoek een correlatie laat zien tussen het kennisniveau over het basisinkomen en de mate van steun voor het idee. Met andere woorden, hoe meer mensen weten over het basisinkomen, hoe meer zij geneigd zijn het te omarmen.

De resultaten van het onderzoek laten zien, dat het basisinkomen het populairst is in Spanje en Italië, waar respectievelijk 71% en 69% van de respondenten zich uitspreekt voor een basisinkomen. Deze bevindingen zijn echter niet helemaal nauwkeurig, omdat ze de uitkomsten van kleinere landen, waar de geïnterviewde populatie te klein was om statistisch significante uitspraken te kunnen doen, niet tonen.

Respondenten werd ook gevraagd naar de gevolgen van de invoering van een basisinkomen: waar keken ze hoopvol naar uit, wat joeg hen de meeste angst aan? Ook werd hen gevraagd welke argumenten ze het meest steekhoudend vonden.

Op de vraag “Wat is volgens u het grootste voordeel van een basisinkomen?” antwoordde 40% dat het “de zorgen om financiering van noodzakelijke levensbehoeften” zou verminderen. Iets meer dan dertig procent zag mogelijkheden voor het creëren van gelijke kansen. Een onverwachte uitkomst is misschien wel dat inkrimping van de bureaucratie en daling van de administratieve kosten als het minst overtuigende argument werd aangewezen (16%).

Op de vraag “Wat is volgens u het grootste nadeel van de invoering van een basisinkomen?” zag 43% als het grootste bezwaar dat mensen aangemoedigd zouden worden om te stoppen met werken. Het onderzoek toont echter duidelijk aan dat dit in feite niet het geval hoeft te zijn: slechts 4% van de respondenten geeft aan dat ze zouden stoppen met werken als ze een basisinkomen hadden.
Daarnaast antwoordde 7% dat zij minder zou gaan werken, terwijl nog eens 7% zei dat ze van baan wilde veranderen. Ongeveer 34% van de ondervraagden meende dat het basisinkomen “niets zou veranderen aan de keuzes die hij of zij ten aanzien van het beroepsleven zou maken”. Vijftien procent wilde meer tijd met het gezin doorbrengen.

Dit bevestigt het resultaat van een eerdere peiling die in januari in Zwitserland gehouden werd. Een grote meerderheid van de mensen wilde blijven werken, ook als in hun basisbehoeften is voorzien.

Naast de kennelijk ongegronde vrees dat mensen zouden stoppen met werken, was 34% van de respondenten bang dat door de invoering van een basisinkomen hun land overspoeld zou worden door migranten, 32% was van mening dat het basisinkomen onbetaalbaar is en 32% vond dat alleen behoeftigen financiële steun zouden moeten krijgen.

Deze resultaten zijn over het geheel genomen zeer positief voor het basisinkomen. Ze laten zien dat het basisinkomen gaandeweg de dominante stroming is geworden: het idee lijkt te worden gesteund door een meerderheid van de bevolking – in ieder geval in de EU.

Terwijl een aantal nationale peilingen al een hoge mate van steun voor het basisinkomen in Frankrijk (60%), Catalonië (72%) en Finland (67%) signaleerden, is Dalia Research de eerste die op Europese schaal onderzoek heeft gedaan naar de populariteit van het basisinkomen.

22 mei 2016
Stanislas Jourdan in BIEN Nieuws

Stanislas Jourdan, journalist in een vorig leven, is medeoprichter van de Franse beweging voor het basisinkomen.

Hier vind je de Duitstalige versie van dit onderzoek.

Zie ook http://basisinkomen.net/obi/opiniepeiling-64-van-de-europeanen-is-voorstander-van-een-basisinkomen/.

Vertaling: Florie Barnhoorn
https://floriebarnhoorn.wordpress.com/.

Open brief aan de heer Timmermans, ondertekend door 21 Europese Burgerinitiatieven (EBi)

Vandaag 13 April 2015 zullen we ter gelegenheid van de Dag van het Europees Burgerinitiatief (EBi) 2015 in Brussel, onderstaande brief aan de eerste ondervoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, overhandigen. De brief, ondertekend door 21 EBi-campagnes, roept de Commissie op een diepgaande en fundamentele wijziging van Verordening 211/2011 inzake het ECI door te voeren.[1], [2]
We roepen iedereen op ons te helpen deze brief op grote schaal te verspreiden #savetheECI!
Op http://www.citizens-initiative.eu/letter-to-timmermans/ is onderaan de Duitse versie te vinden. Extra taalversies zullen worden toegevoegd zodra ze beschikbaar zijn.

Geachte commissaris Timmermans,

We geloofden in de belofte van het Europese Burgerinitiatief (EBi). We geloofden dat we een krachtig wapen in handen hadden dat Europa ten goede zou komen. We geloofden dat minstens een miljoen Europeanen het met ons eens zou zijn. Wij dachten dat, als dat inderdaad het geval was, de Europese Commissie actie zou ondernemen. Deze overtuiging verleidde ons er toe een EBi te beginnen. Niemand van ons kreeg wat hen voor ogen stond. Wij ontdekten allemaal dat het EBi in zijn huidige vorm niet werkt. Toch denken we nog steeds dat het mogelijk is en ook mogelijk moet zijn.

Nu meer dan ooit heeft de Europese Unie nodig wat het EBi kan bieden: de ideeën en betrokkenheid van haar burgers, gedeelde Europese doelen om nationale verdeeldheid te beteugelen en het bewijs dat EU-leiders alles zullen doen om de democratie te versterken.

Wij verzoeken u dringend om een grondige en fundamentele herziening van Verordening 211/2011 voor te bereiden. Het moet voor burgers gemakkelijker worden om een EBi uit te voeren of te ondersteunen. Zo niet, dan zal het EBi buiten gebruik raken.

Sommige van onze EBi’s eindigden voortijdig, ondanks zorgvuldige voorbereiding en deskundig juridisch advies. Meer dan 40% van alle aangeboden EBi’s werd niet geregistreerd omdat ze “aantoonbaar buiten het kader van de bevoegdheden van de Commissie” zouden vallen. Juridische experts zeggen dat dit soms duidelijk zo was, maar vaak was dat ook niet zo. De wet laat veel ruimte voor interpretatie. Een beroep op de rechter is een lange en gecompliceerde weg. Wij dringen er bij u op aan om alle EBi’s, die menens zijn en binnen de waarden van de EU vallen, in te schrijven en een niet-bindend advies betreffende juridische bevoegdheden aan te bieden. Laat iedere campagne zelf beslissen wat haar te doen staat. Sta ook Europese Burgerinitiatieven toe die oproepen tot verdragswijzigingen. Deze veranderingen zullen EBi’s helpen om de publieke en politieke dialoog aan te zwengelen, waar u ook voorstander van bent.

Alle geregistreerde EBi’s hadden grote moeite om handtekeningen te verzamelen door de ingewikkelde en bureaucratische procedures. Slechts enkele kregen meer dan 100.000 ondertekenaars, de meeste veel minder. Veel burgers worden afgeschrikt door de eisen die het EBi stelt aan persoonsgegevens, met name de ID-nummers. De software voor de digitale inzameling van handtekeningen en de papieren formulieren zijn niet geschikt voor transnationale campagnes. Het is ons zelfs niet vergund om in contact te komen met onze achterban! Sommige van deze problemen zijn eenvoudig op te lossen. Andere vereisen politieke wil. Wij verzoeken u bovenal om de lidstaten te houden aan hun belofte om in 2015 de gestelde eisen met betrekking tot ID-nummers te schrappen.

Slechts drie van onze EBi’s zijn formeel geslaagd. We hebben hard gewerkt om bondgenoten en sympathisanten ervan te overtuigen dat het Europees Burgerinitiatief de moeite van hun inspanning waard was. Ze verwachtten actie. Ze kregen holle frasen. Succesvolle Burgerinitiatieven verdienen welgemeende aandacht, met inbegrip van beraad en overleg in het Parlement en de Raad via de gewone wetgevingsprocedure. Zonder uitzicht op een vervolgactie, zal niemand gebruik maken van het EBi. Het zal een loze belofte blijken. Als u oprecht toegewijd bent aan de voortzetting van het Europees Burgerinitiatief, moet de Commissie toezeggen dat zij als reactie op iedere succesvolle EBi met een zinvolle actie zal komen. Er is veel dat de Commissie kan doen, terwijl ze nog steeds binnen de grenzen van de EU-verdragen handelt.

Zie 12 Ways to Build an ECI that Works (12 manieren om een werkbaar EBi vorm te geven) voor een lijst met noodzakelijke hervormingen. U kunt onze verhalen ook lezen in An ECI that Works (Een EBi dat werkt!)

De brief is ondertekend door de volgende 21 Europese Burgerinitiatieven:

 1. Fraternité 2020 – Mobility. Progress. Europe (Fraternité 2020 – Mobiliteit. Vooruitgang. Europa).
 2. Water and sanitation are a human right! Water is a public good, not a commodity! (Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht! Water is een publiek goed, geen handelswaar!).
 3. One of us (Eén van ons).
 4. Stop vivisection (Stop vivisectie).
 5. High Quality European Education for All (Onderwijs in Europa: voor iedereen en van hoge kwaliteit).
 6. Pour une gestion responsable des déchets, contre les incinérateurs (Voor een verantwoord beheer van afvalstoffen, tegen verbrandingsovens).
 7. Central public online collection platform for the European Citizen Initiative (Centraal openbaar online collectie platform voor het Europees Burgerinitiatief).
 8. 30 km/h – making the streets livable! (30 km per uur – maak onze straten leefbaar!).
 9. Single Communication Tariff Act (Eén wettelijk tarief voor Communicatie).
 10. Unconditional Basic Income (UBI) (Onvoorwaardelijk Basisinkomen / OBi).
 11. End Ecocide in Europe: A Citizens’ Initiative to give the Earth Rights (Stop Ecocide in Europa: een Burgerinitiatief om de Aarde Rechten te geven).
 12. Act 4 Growth (Stimuleer vrouwelijk ondernemerschap als strategie voor duurzame economische groei in Europa).
 13. Teach for Youth – Upgrade to Erasmus 2.0 (Onderricht voor Jongeren – upgrade naar Erasmus 2.0).
 14. European Initiative for Media Pluralism (Europees Initiatief voor Pluralisme in de Media).
 15. Weed like to talk (Wiet wil meepraten).
 16. European Free Vaping Initiative (Europees Initiatief om Vrij te Dampen).
 17. New Deal 4 Europe – For a European Special Plan for Sustainable Development and Employment (Een Nieuw Akkoord voor Europa – Een Bijzonder Europees Plan voor Duurzame Ontwikkeling en Werkgelegenheid).
 18. An end to front companies in order to secure a fairer Europe (Maak een einde aan dekmantelbedrijven om een eerlijker Europa mogelijk te maken).
 19. For a socially fair Europe! Encouraging a stronger cooperation between EU Member States to fight poverty in Europe (Voor een sociaal rechtvaardig Europa! Nauwere samenwerking tussen de EU-lidstaten om armoede in Europa te bestrijden).
 20. «On The Wire» Strengthening communication privacy between private individuals by law and namely wiretapping of lawyer-client communications (Wettelijke privacybescherming van communicatie tussen particulieren en vooral tegen het aftappen van communicatie tussen een advocaat en zijn cliënt.)
 21. One million signatures for the Minorities (Een miljoen handtekeningen voor de Minderheden).

13 april 2015 gepubliceerd op http://www.citizens-initiative.eu/letter-to-timmermans/

Vertaald uit het Engels door © Florie Barnhoorn


1. European Citizens’ Initiative (ECI) / Europees Burgerinitiatief (EBi); zie
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/legislative-framework

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Regulation_%28European_Union%29

Europa: 19 economen dringen in een brief aan de Financial Times bij de ECB aan op QE (geldverruiming) voor mensen

In een brief die 27 maart 2015 verscheen in de Financial Times roepen 19 economen, waaronder Guy Standing, mede-oprichter van BIEN, de Europese Centrale Bank (ECB) op om een alternatief Quantitative Easing (QE) beleid te voeren.[1] De brief bevat een oproep om contant geld rechtstreeks over te maken naar burgers in de eurozone.

Als reactie op het plan van de Europese Centrale Bank (ECB) om de komende 18 maanden 60 miljard euro per maand in het financiële stelsel te injecteren, hebben 19 economen een brief aan de Financial Times ondertekend met het verzoek om een andere aanpak te overwegen, één waarvan zij denken dat die een meer efficiënte manier is om de economie in de eurozone te versterken. Uit de brief:

Uit onderzoek blijkt dat conventionele QE een onbetrouwbaar instrument is voor het stimuleren van het BBP (Bruto Binnenlands Product) of de werkgelegenheid. Onderzoek van de Bank of England toont aan dat het de welgestelde bevoordeelt, die baat heeft bij stijgende prijzen van activa, veel meer dan de armste.

De ondertekenaars bieden een alternatief:

Het nieuwe geld, gecreëerd door centrale banken van de eurozone, kan beter gebruikt worden voor de financiering van overheidsuitgaven (bijvoorbeeld door te investeren in hoognodige infrastructurele projecten) dan het te steken in de financiële markten; een ander alternatief is om elke burger in de eurozone gedurende 19 maanden een bedrag van € 175 per maand te geven, dat ze kunnen gebruiken om bestaande schulden af te lossen of te besteden zoals zij dat willen. Door bestedingen en werkgelegenheid direct te stimuleren zouden beide benaderingen veel effectiever zijn dan de ECB plannen voor conventionele QE.

Het plan om centrale banken contant geld te laten uitreiken aan burgers wordt vaak “kwantitatieve geldverruiming voor mensen” genoemd – een term bedacht door Steve Keen, een Australische econoom.

Prof. Steve Keen ondertekende de brief, samen met 18 andere economen, met inbegrip van verschillende pleitbezorgers voor een basisinkomen zoals de medeoprichter van BIEN Guy Standing, David Graeber, Frances Coppola en Lord Robert Skidelsky. Guy Standing schreef onlangs een artikel waarin hij een voorstel schetst hoe de ECB pilotstudies voor de introductie van een basisinkomen in Europa zou kunnen financieren:

“Maandelijkse betalingen kunnen worden verstrekt aan elke man, vrouw en kind in, zeg, vier proefgebieden, met als enige voorwaarde dat zij de betalingen zullen blijven ontvangen als zij in die gebieden wonen. Mensen zouden evenwel vrij zijn om te gaan en te staan waar zij willen. Het zou hen echter kunnen helpen om te blijven. Deze betalingen kunnen worden toegekend voor een periode van 12 of 24 maanden.”

Het aan BIEN gelieerde Unconditional Basic Income Europe (UBIE) sprak zich onlangs ook uit voor een soortgelijk voorstel in een persbericht, als “een pragmatische, directe route naar een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen in de eurozone.”

Hoewel het concept van “kwantitatieve geldverruiming voor mensen” en het basisinkomen gemeenschappelijke kenmerken hebben in de zin dat ze beiden voorzien in overdrachten van contant geld aan iedereen zonder voorwaarden, wordt kwantitatieve geldverruiming meestal niet opgevat als een permanente regeling. Het is eerder een maatregel voor de korte termijn die gericht is op het stimuleren van de vraag.

Hieronder volgt de volledige lijst met ondertekenaars:

 • Victoria Chick, University College London
 • Frances Coppola, Associate Editor, Piera
 • Nigel Dodd, London School of Economics
 • Jean Gadrey, University of Lille
 • David Graeber, London School of Economics
 • Constantin Gurdgiev, Trinity College Dublin
 • Joseph Huber, Martin Luther University of Halle-Wittenberg
 • Steve Keen, Kingston University
 • Christian Marazzi, University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland
 • Bill Mitchell, University of Newcastle
 • Ann Pettifor, Prime Economics
 • Helge Peukert, University of Erfurt
 • Lord Skidelsky, Emeritus Professor, Warwick University
 • Guy Standing, School of Oriental and African Studies, University of London
 • Kees Van Der Pijl, University of Sussex
 • Johann Walter, Westfälische Hochschule, Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen, University of Applied Sciences
 • John Weeks, School of Oriental and African Studies, University of London
 • Richard Werner, University of Southampton
 • Simon Wren-Lewis, University of Oxford

Oorspronkelijk gepubliceerd op http://www.basicincome.org/news/2015/03/europe-quantitative-easing-for-people/ door
Stanislas-JourdanStanislas Jourdan, journalist en mede-oprichter van de Franse Beweging voor het Basisinkomen en coördinator van Unconditional Basic Income Europe (UBIE).

Vertaald uit het Engels door © Florie Barnhoorn


1. Kwantitatieve versoepeling of vrijer vertaald kwantitatieve geldverruiming – in het Engelse financiële jargon aangeduid als “quantitative easing” – is vergroting van de geldvoorraad door een centrale bank door middel van de aankoop van effecten zoals staatsobligaties.

Iedereen een basisinkomen

De Voordelen van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi):

 • radicale vereenvoudiging van de sociale zekerheid;
 • bestaanszekerheid door financiële zekerheid;
 • iedereen kan zich volwaardig burger voelen;
 • geen arbeidsverplichting;
 • geen partnertoets;
 • geen vermogenstoets; alles wat je naast het basisinkomen verdient is extra en houd je zelf.

our-chance-to-end-poverty-avaaz

Steun het Europees Burgerinitiatief voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen door de petitie op de website van AVAAZ.org te tekenen!

Voor heel veel meer informatie over het basisinkomen, ga naar de website van de Vereniging Basisinkomen op http://basisinkomen.nu/obi/. Hier kunt u ook lid worden.

Volg de Vereniging Basisinkomen op

Waarom een basisinkomen een beter idee is

Dit bericht gaat over mensen die kampen met bestaansonzekerheid en gebukt gaan onder het populistische beleid van ‘U hebt rechten maar (vooral) ook plichten’ en voor wie een onvoorwaardelijk basisinkomen een uitkomst zou zijn. Lees verder!

De Allereerste Dag van het Basisinkomen: 1 mei 2013

Februari. Valentijnsdag. Op Radio 1 veel gepraat over de crisis. Nederland is voor de derde maal sinds 2009 in een recessie beland, een ‘Triple-dip’. De economie kromp afgelopen kwartaal met 0,2 procent vergeleken met het voorgaande kwartaal, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het derde kwartaal liet ook al een krimp zien van 1 procent ten opzichte van het tweede. Over heel 2012 kromp de economie met 0,9 procent. Lees verder!

Teken de petitie op AVAAZ.org !

De Europese campagne voor de invoering van een basisinkomen in alle lidstaten van de Europese Unie eindigde na tien maanden op 14 januari 2014. Nederland was één van de zes landen dat zijn quotum haalde: 20.336 mensen tekenden het Europees Burgerinitiatief! Het officiële doel – het verzamelen van 1 miljoen steunbetuigingen – werd niet gehaald, maar we gaan door.

AVAAZ.org is in samenwerking met de organisatoren van de Europese campagne een online petitie gestart om 75.000 handtekeningen te verzamelen, die aan de Europese Commissie overhandigd zullen worden met het verzoek om te onderzoeken hoe in de lidstaten een onvoorwaardelijk basisinkomen ingevoerd kan worden. Teken hier!