Open brief aan de heer Timmermans, ondertekend door 21 Europese Burgerinitiatieven (EBi)

Vandaag 13 April 2015 zullen we ter gelegenheid van de Dag van het Europees Burgerinitiatief (EBi) 2015 in Brussel, onderstaande brief aan de eerste ondervoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, overhandigen. De brief, ondertekend door 21 EBi-campagnes, roept de Commissie op een diepgaande en fundamentele wijziging van Verordening 211/2011 inzake het ECI door te voeren.[1], [2]
We roepen iedereen op ons te helpen deze brief op grote schaal te verspreiden #savetheECI!
Op http://www.citizens-initiative.eu/letter-to-timmermans/ is onderaan de Duitse versie te vinden. Extra taalversies zullen worden toegevoegd zodra ze beschikbaar zijn.

Geachte commissaris Timmermans,

We geloofden in de belofte van het Europese Burgerinitiatief (EBi). We geloofden dat we een krachtig wapen in handen hadden dat Europa ten goede zou komen. We geloofden dat minstens een miljoen Europeanen het met ons eens zou zijn. Wij dachten dat, als dat inderdaad het geval was, de Europese Commissie actie zou ondernemen. Deze overtuiging verleidde ons er toe een EBi te beginnen. Niemand van ons kreeg wat hen voor ogen stond. Wij ontdekten allemaal dat het EBi in zijn huidige vorm niet werkt. Toch denken we nog steeds dat het mogelijk is en ook mogelijk moet zijn.

Nu meer dan ooit heeft de Europese Unie nodig wat het EBi kan bieden: de ideeën en betrokkenheid van haar burgers, gedeelde Europese doelen om nationale verdeeldheid te beteugelen en het bewijs dat EU-leiders alles zullen doen om de democratie te versterken.

Wij verzoeken u dringend om een grondige en fundamentele herziening van Verordening 211/2011 voor te bereiden. Het moet voor burgers gemakkelijker worden om een EBi uit te voeren of te ondersteunen. Zo niet, dan zal het EBi buiten gebruik raken.

Sommige van onze EBi’s eindigden voortijdig, ondanks zorgvuldige voorbereiding en deskundig juridisch advies. Meer dan 40% van alle aangeboden EBi’s werd niet geregistreerd omdat ze “aantoonbaar buiten het kader van de bevoegdheden van de Commissie” zouden vallen. Juridische experts zeggen dat dit soms duidelijk zo was, maar vaak was dat ook niet zo. De wet laat veel ruimte voor interpretatie. Een beroep op de rechter is een lange en gecompliceerde weg. Wij dringen er bij u op aan om alle EBi’s, die menens zijn en binnen de waarden van de EU vallen, in te schrijven en een niet-bindend advies betreffende juridische bevoegdheden aan te bieden. Laat iedere campagne zelf beslissen wat haar te doen staat. Sta ook Europese Burgerinitiatieven toe die oproepen tot verdragswijzigingen. Deze veranderingen zullen EBi’s helpen om de publieke en politieke dialoog aan te zwengelen, waar u ook voorstander van bent.

Alle geregistreerde EBi’s hadden grote moeite om handtekeningen te verzamelen door de ingewikkelde en bureaucratische procedures. Slechts enkele kregen meer dan 100.000 ondertekenaars, de meeste veel minder. Veel burgers worden afgeschrikt door de eisen die het EBi stelt aan persoonsgegevens, met name de ID-nummers. De software voor de digitale inzameling van handtekeningen en de papieren formulieren zijn niet geschikt voor transnationale campagnes. Het is ons zelfs niet vergund om in contact te komen met onze achterban! Sommige van deze problemen zijn eenvoudig op te lossen. Andere vereisen politieke wil. Wij verzoeken u bovenal om de lidstaten te houden aan hun belofte om in 2015 de gestelde eisen met betrekking tot ID-nummers te schrappen.

Slechts drie van onze EBi’s zijn formeel geslaagd. We hebben hard gewerkt om bondgenoten en sympathisanten ervan te overtuigen dat het Europees Burgerinitiatief de moeite van hun inspanning waard was. Ze verwachtten actie. Ze kregen holle frasen. Succesvolle Burgerinitiatieven verdienen welgemeende aandacht, met inbegrip van beraad en overleg in het Parlement en de Raad via de gewone wetgevingsprocedure. Zonder uitzicht op een vervolgactie, zal niemand gebruik maken van het EBi. Het zal een loze belofte blijken. Als u oprecht toegewijd bent aan de voortzetting van het Europees Burgerinitiatief, moet de Commissie toezeggen dat zij als reactie op iedere succesvolle EBi met een zinvolle actie zal komen. Er is veel dat de Commissie kan doen, terwijl ze nog steeds binnen de grenzen van de EU-verdragen handelt.

Zie 12 Ways to Build an ECI that Works (12 manieren om een werkbaar EBi vorm te geven) voor een lijst met noodzakelijke hervormingen. U kunt onze verhalen ook lezen in An ECI that Works (Een EBi dat werkt!)

De brief is ondertekend door de volgende 21 Europese Burgerinitiatieven:

 1. Fraternité 2020 – Mobility. Progress. Europe (Fraternité 2020 – Mobiliteit. Vooruitgang. Europa).
 2. Water and sanitation are a human right! Water is a public good, not a commodity! (Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht! Water is een publiek goed, geen handelswaar!).
 3. One of us (Eén van ons).
 4. Stop vivisection (Stop vivisectie).
 5. High Quality European Education for All (Onderwijs in Europa: voor iedereen en van hoge kwaliteit).
 6. Pour une gestion responsable des déchets, contre les incinérateurs (Voor een verantwoord beheer van afvalstoffen, tegen verbrandingsovens).
 7. Central public online collection platform for the European Citizen Initiative (Centraal openbaar online collectie platform voor het Europees Burgerinitiatief).
 8. 30 km/h – making the streets livable! (30 km per uur – maak onze straten leefbaar!).
 9. Single Communication Tariff Act (Eén wettelijk tarief voor Communicatie).
 10. Unconditional Basic Income (UBI) (Onvoorwaardelijk Basisinkomen / OBi).
 11. End Ecocide in Europe: A Citizens’ Initiative to give the Earth Rights (Stop Ecocide in Europa: een Burgerinitiatief om de Aarde Rechten te geven).
 12. Act 4 Growth (Stimuleer vrouwelijk ondernemerschap als strategie voor duurzame economische groei in Europa).
 13. Teach for Youth – Upgrade to Erasmus 2.0 (Onderricht voor Jongeren – upgrade naar Erasmus 2.0).
 14. European Initiative for Media Pluralism (Europees Initiatief voor Pluralisme in de Media).
 15. Weed like to talk (Wiet wil meepraten).
 16. European Free Vaping Initiative (Europees Initiatief om Vrij te Dampen).
 17. New Deal 4 Europe – For a European Special Plan for Sustainable Development and Employment (Een Nieuw Akkoord voor Europa – Een Bijzonder Europees Plan voor Duurzame Ontwikkeling en Werkgelegenheid).
 18. An end to front companies in order to secure a fairer Europe (Maak een einde aan dekmantelbedrijven om een eerlijker Europa mogelijk te maken).
 19. For a socially fair Europe! Encouraging a stronger cooperation between EU Member States to fight poverty in Europe (Voor een sociaal rechtvaardig Europa! Nauwere samenwerking tussen de EU-lidstaten om armoede in Europa te bestrijden).
 20. «On The Wire» Strengthening communication privacy between private individuals by law and namely wiretapping of lawyer-client communications (Wettelijke privacybescherming van communicatie tussen particulieren en vooral tegen het aftappen van communicatie tussen een advocaat en zijn cliënt.)
 21. One million signatures for the Minorities (Een miljoen handtekeningen voor de Minderheden).

13 april 2015 gepubliceerd op http://www.citizens-initiative.eu/letter-to-timmermans/

Vertaald uit het Engels door © Florie Barnhoorn


1. European Citizens’ Initiative (ECI) / Europees Burgerinitiatief (EBi); zie
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/legislative-framework

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Regulation_%28European_Union%29

Europa: 19 economen dringen in een brief aan de Financial Times bij de ECB aan op QE (geldverruiming) voor mensen

In een brief die 27 maart 2015 verscheen in de Financial Times roepen 19 economen, waaronder Guy Standing, mede-oprichter van BIEN, de Europese Centrale Bank (ECB) op om een alternatief Quantitative Easing (QE) beleid te voeren.[1] De brief bevat een oproep om contant geld rechtstreeks over te maken naar burgers in de eurozone.

Als reactie op het plan van de Europese Centrale Bank (ECB) om de komende 18 maanden 60 miljard euro per maand in het financiële stelsel te injecteren, hebben 19 economen een brief aan de Financial Times ondertekend met het verzoek om een andere aanpak te overwegen, één waarvan zij denken dat die een meer efficiënte manier is om de economie in de eurozone te versterken. Uit de brief:

Uit onderzoek blijkt dat conventionele QE een onbetrouwbaar instrument is voor het stimuleren van het BBP (Bruto Binnenlands Product) of de werkgelegenheid. Onderzoek van de Bank of England toont aan dat het de welgestelde bevoordeelt, die baat heeft bij stijgende prijzen van activa, veel meer dan de armste.

De ondertekenaars bieden een alternatief:

Het nieuwe geld, gecreëerd door centrale banken van de eurozone, kan beter gebruikt worden voor de financiering van overheidsuitgaven (bijvoorbeeld door te investeren in hoognodige infrastructurele projecten) dan het te steken in de financiële markten; een ander alternatief is om elke burger in de eurozone gedurende 19 maanden een bedrag van € 175 per maand te geven, dat ze kunnen gebruiken om bestaande schulden af te lossen of te besteden zoals zij dat willen. Door bestedingen en werkgelegenheid direct te stimuleren zouden beide benaderingen veel effectiever zijn dan de ECB plannen voor conventionele QE.

Het plan om centrale banken contant geld te laten uitreiken aan burgers wordt vaak “kwantitatieve geldverruiming voor mensen” genoemd – een term bedacht door Steve Keen, een Australische econoom.

Prof. Steve Keen ondertekende de brief, samen met 18 andere economen, met inbegrip van verschillende pleitbezorgers voor een basisinkomen zoals de medeoprichter van BIEN Guy Standing, David Graeber, Frances Coppola en Lord Robert Skidelsky. Guy Standing schreef onlangs een artikel waarin hij een voorstel schetst hoe de ECB pilotstudies voor de introductie van een basisinkomen in Europa zou kunnen financieren:

“Maandelijkse betalingen kunnen worden verstrekt aan elke man, vrouw en kind in, zeg, vier proefgebieden, met als enige voorwaarde dat zij de betalingen zullen blijven ontvangen als zij in die gebieden wonen. Mensen zouden evenwel vrij zijn om te gaan en te staan waar zij willen. Het zou hen echter kunnen helpen om te blijven. Deze betalingen kunnen worden toegekend voor een periode van 12 of 24 maanden.”

Het aan BIEN gelieerde Unconditional Basic Income Europe (UBIE) sprak zich onlangs ook uit voor een soortgelijk voorstel in een persbericht, als “een pragmatische, directe route naar een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen in de eurozone.”

Hoewel het concept van “kwantitatieve geldverruiming voor mensen” en het basisinkomen gemeenschappelijke kenmerken hebben in de zin dat ze beiden voorzien in overdrachten van contant geld aan iedereen zonder voorwaarden, wordt kwantitatieve geldverruiming meestal niet opgevat als een permanente regeling. Het is eerder een maatregel voor de korte termijn die gericht is op het stimuleren van de vraag.

Hieronder volgt de volledige lijst met ondertekenaars:

 • Victoria Chick, University College London
 • Frances Coppola, Associate Editor, Piera
 • Nigel Dodd, London School of Economics
 • Jean Gadrey, University of Lille
 • David Graeber, London School of Economics
 • Constantin Gurdgiev, Trinity College Dublin
 • Joseph Huber, Martin Luther University of Halle-Wittenberg
 • Steve Keen, Kingston University
 • Christian Marazzi, University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland
 • Bill Mitchell, University of Newcastle
 • Ann Pettifor, Prime Economics
 • Helge Peukert, University of Erfurt
 • Lord Skidelsky, Emeritus Professor, Warwick University
 • Guy Standing, School of Oriental and African Studies, University of London
 • Kees Van Der Pijl, University of Sussex
 • Johann Walter, Westfälische Hochschule, Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen, University of Applied Sciences
 • John Weeks, School of Oriental and African Studies, University of London
 • Richard Werner, University of Southampton
 • Simon Wren-Lewis, University of Oxford

Oorspronkelijk gepubliceerd op http://www.basicincome.org/news/2015/03/europe-quantitative-easing-for-people/ door
Stanislas-JourdanStanislas Jourdan, journalist en mede-oprichter van de Franse Beweging voor het Basisinkomen en coördinator van Unconditional Basic Income Europe (UBIE).

Vertaald uit het Engels door © Florie Barnhoorn


1. Kwantitatieve versoepeling of vrijer vertaald kwantitatieve geldverruiming – in het Engelse financiële jargon aangeduid als “quantitative easing” – is vergroting van de geldvoorraad door een centrale bank door middel van de aankoop van effecten zoals staatsobligaties.