Latijns-Amerikaans Parlement wil een basisinkomen

Latin American Parliament Het idee van een basisinkomen verspreidt zich ook in Latijns-Amerika. Op 30 november 2012 nam de Algemene Vergadering van het Parlatino, het parlement van Latijns-Amerika en de Caraïben, een voorstel aan voor de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen in alle 23 lidstaten.[1] Hieronder volgt de verklaring van het Parlement.[2]

De staten die deelnemen aan het Latijns-Amerikaanse parlement (Parlatino) leggen het volgende voor

Wet Raamwerk Basisinkomen

Artikel 1. Definitie
Het begrip basisinkomen verwijst naar het recht van iedereen die woonachtig is in de deelnemende staten op een periodieke uitkering van contant geld. Dit mensenrecht is één van de middelen om een rechtvaardige verdeling van de rijkdom te bevorderen, zodat iedereen tenminste in zijn of haar eerste levensbehoeften kan voorzien. Dit recht geldt onverkort en zonder enige voorwaarde voor alle mensen in de samenleving die zich bezighouden met de productie van maatschappelijk nuttige diensten die noodzakelijk zijn voor het menselijk leven.
Het basisinkomen kan door de deelnemende staten geleidelijk ingevoerd worden, te beginnen met de gebieden waar de nood het hoogst is.

Artikel 2. Kenmerken van het basisinkomen
Het mensenrecht op een basisinkomen is fundamenteel, onvervreemdbaar, niet overdraagbaar, onveranderlijk geldig en onaantastbaar. Het garandeert ieder individu, zonder enige discriminatie, het recht op een menswaardig leven door middel van een adequate herverdeling van rijkdommen.

Artikel 3. Doelstelling
“Het doel van het idee van een basisinkomen is om armoede uit te roeien en om de levensomstandigheden van nationale of buitenlandse personen die in de deelnemende staten verblijven op een eerlijke manier te verbeteren.”

Artikel 4. Het doel van het basisinkomen
De volgende doelstellingen moeten worden opgevat als functies van het basisinkomen:

 1. De bevolking van de deelnemende staten een fatsoenlijk bestaansniveau garanderen, zodat haar inwoners in staat zijn om hun sociale omstandigheden te verbeteren en hun ontwikkeling zelfstandig vorm te geven.
 2. Het inroepen van een beschermingsmechanisme tegen geldgebrek en koopkrachtverlies afhankelijk van de behoeften van elke natie.
 3. De bevordering van de sociale ontwikkeling van burgers van beide geslachten en van buitenlanders, die meer dan vijf jaar in de deelnemende staten hebben gewoond.
 4. Het creëren van methoden om armoede uit te roeien in de deelnemende staten.
 5. Het bevorderen en waarborgen van economische en sociale rechten in overeenstemming met het eigen karakter van de verschillende bevolkingsgroepen, passend bij hun verschillende culturele identiteiten en tradities.
 6. Opbouw en versterking van sociale verbanden.
 7. Het recht op voldoende voedsel passend bij de eigen signatuur en culturele tradities van de verschillende bevolkingsgroepen.
 8. Beginnen met een geleidelijke aanpak om begunstigden te selecteren – met uitsluiting van willekeur – zodat zij hun recht kunnen uitoefenen.
 9. Het ontwikkelen van gelijke beloning en erkenning van het werk van sectoren die sociaal nuttig en noodzakelijk zijn voor het menselijk leven.

Artikel 5. Beginselen
Het recht op een basisinkomen is gebaseerd op de principes van individualiteit, universaliteit, onvoorwaardelijkheid, gelijkwaardigheid, een menswaardig bestaansminimum, participatie en een rechtvaardig belastingsysteem.

 • Universeel
  Het basisinkomen wordt verleend aan iedereen die in de deelnemende staten verblijft, zonder enige discriminatie op grond van geslacht, leeftijd, ras of etnische afstamming, seksuele of politieke voorkeur, handicap, fysieke verschillen of om wat voor reden dan ook.
 • Individueel
  Het basisinkomen wordt verleend op een individuele en levenslange basis.
 • Onvoorwaardelijk
  Het basisinkomen wordt verleend ongeacht het inkomensniveau of de actieve deelname van het individu op de arbeidsmarkt of het soort familie waartoe het individu behoort.
 • Gelijkwaardigheid
  Het bedrag dat zal worden toegekend overeenkomstig de principes van het basisinkomen zal voor iedereen hetzelfde zijn; het zal niet lager zijn dan het bedrag dat is vastgesteld als de armoedegrens.
 • Participatie
  Alle burgers zullen het recht hebben om deel te nemen aan de besluitvorming en de controleprocessen betreffende de verdeling van het Fonds Basisinkomen dat is afgescheiden voor de verbetering van openbare goederen en diensten.
 • Een menswaardig bestaansminimum
  Het moet voldoen aan de eerste levensbehoeften van elk individu.

Artikel 6. Aard van het basisinkomen
Het is een aanvullende voorziening op basis van een vergoeding, onafhankelijk van alle andere sociaal-economische hulpbronnen en voordelen die bij de geldende wetgeving mogelijk zijn.

Artikel 7. Wie heeft recht op een basisinkomen
Alle ingezetenen die vanaf de geboorte tot de dood in een deelnemende staat vertoeven en buitenlanders die meer dan vijf jaar continu in een deelnemende staat verblijven, overeenkomstig de wetgeving van de deelnemende staat, worden beschouwd als onderworpen aan dit recht.

Artikel 8. Controle over de verstrekking van het basisinkomen
De controle van de feitelijke overdracht van het basisinkomen aan de begunstigden van dit recht valt onder de uitvoerende taak van de deelnemende staten door middel van hun toezichthoudende instanties. Burgers kunnen deelnemen aan het toezicht door organen en instrumenten te creëren voor dit doel.

Artikel 9. Bedragen toegekend als basisinkomen
De deelnemende staten zullen maandelijks de bedragen van het basisinkomen overmaken door de kosten van een basispakket aan goederen als referentie te gebruiken in overeenstemming met hun economische situatie.

Artikel 10. Uitvoering
Voordat de deelnemende staten het instrument van het basisinkomen invoeren maken zij een analyse van hun binnenlandse economische situatie.
De deelnemende staten kunnen procedures voor de overdracht van contant geld en maatregelen die zorgen voor de leverantie van het basisinkomen in het leven roepen, terwijl ze geleidelijk verschillende groepen mensen die vallen onder de laagste inkomensquintielen opnemen, totdat alle rechthebbenden zijn bereikt.

Artikel 11. Financiering en duurzaamheid
De deelnemende staten verbinden zich ertoe progressieve financieringsmaatregelen in te voeren, zodat het instrument van het basisinkomen via fiscale maatregelen gedekt is door een permanente bron van belastinginkomsten die herverdeling van inkomsten en uitgaven onder de van kracht zijnde wetgeving mogelijk maakt.

Artikel 12. Speciaal Fonds
Om de duurzaamheid van het basisinkomen te garanderen, kunnen de deelnemende staten een speciaal fonds opzetten met middelen uit de begroting en los van de begroting staande middelen, die voor dit doel, in overeenstemming met de wetgeving van elk van hen, is ingesteld.

Vertaling: © Florie Barnhoorn


1. Goedgekeurd in de XXVIIIe Algemene Vergadering van het Latijns-Amerikaanse Parlement, Parlatino, gehouden in Panama City, Panama, 30 november 2012.
2. Eén van de initiatiefnemers was Eduardo Suplicy, senator in Brazilië en lid van USBIG. Een uitgebreid verslag van hem, opgemaakt voor de jaarvergadering van USBIG in 2013 over de totstandkoming van deze verklaring, is hier te vinden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s