Europese Campagne

Op 14 januari 2013 begonnen groepen burgers uit 15 Europese landen een Europese campagne om de invoering van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen voor alle Europese burgers te verwezenlijken. Het idee achter een Basisinkomen is de zorg voor een betere verdeling van banen en kansen zodat iedereen verzekerd is van een fatsoenlijk bestaan. Naast een radicaal instrument om ongelijkheid en armoede te bestrijden, is het basisinkomen ook een middel om alle onnodige regels en procedures omtrent de sociale zekerheid af te schaffen of tenminste te vereenvoudigen. Tijdens de campagne konden mensen hun steunbetuiging achterlaten op de gezamenlijke website http://basicincome2013.eu/.

Een Europees Burgerinitiatief is geen gewone handtekeningenactie, maar een nieuw democratisch instrument dat een comité van tenminste 7 burgers uit 7 verschillende EU-lidstaten het recht geeft om rechtstreeks de instellingen van de EU op te roepen om actie te ondernemen op een specifiek onderwerp.

Op 14 januari 2014 had het Burgerinitiatief meer dan 285.000 steunbetuigingen verzameld. Dat is helaas niet genoeg om de Europese Commissie te verzoeken het Initiatief zorgvuldig te onderzoeken door onder andere een openbare hoorzitting in het Europees Parlement te organiseren.

Hoewel de Europese campagne afgelopen is, gaat de handtekeningenactie door. Ga daarvoor naar AVAAZ.org en teken de petitie!

Hieronder volgt de officiële tekst van het Europees Burgerinitiatief voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen.

Titel
Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen – óp naar een emanciperende sociale zekerheid in Europa.

Onderwerp
Verzoek aan de Europese Commissie de samenwerking tussen de lidstaten te stimuleren (volgens Art. 156 TFEU) om na te gaan of met de invoering van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) de sociale zekerheid in hun staat verbeterd kan worden.

Doelen

  • Op langere termijn: erkennen en garanderen dat ieder individu in de EU het onvoorwaardelijk en persoonlijk recht heeft om in zijn of haar basisbehoeften te voorzien door de invoering van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen zodat hij of zij als volwaardig burger aan de samenleving kan deelnemen, zoals dit is vastgelegd in de Europese verdragen.
  • Op korte termijn: het stimuleren van initiatieven zoals “Pilotstudies” (Art 156 TFEU) en het onderzoeken van verschillende modellen voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (EP resolutie 2010/2039(INI) §44) door de EU.

Door organisatoren genoemde verdragsbepalingen
TEU Art. 2 en 3; TFEU Art. 5 en 156;
Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (Charter of Fundamental Rights) Art. 1, 2, 5, 6, 15, 21, 34.

Organisatoren / leden van het burgercomité
Vertegenwoordiger: Klaus SAMBOR – aon.914008712aon.at
Plaatsvervanger: Ronald BLASCHKE – blaschkegrundeinkommen.de
Andere leden: Stanislas JOURDAN, Sepp KUSSTATSCHER, Olympios RAPTIS, Branko GERLIC, Anne MILLER

Website: http://www.basicincomeinitiative.eu

ANNEX

Initiatiefnemers van het Europees Burgerinitiatief (EBi)
De personen, die het voorstel voor ons EBi indienen, zijn burgers uit 15 EU lidstaten (Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, Slowakije, Slovenië, Spanje, Groot-Brittannië), divers wat betreft cultuur, taal, sociale belangen en politieke, religieuze en/of filosofische achtergrond, maar eensgezind wat betreft het standpunt dat hier als een duurzame oplossing wordt aangeboden.

Definitie van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen
Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) vervangt de welvaartsstaat niet, maar vult deze aan en transformeert hem van een welvaartsstaat gebaseerd op compensatie naar een emanciperende welvaartsstaat. Het emanciperend Onvoorwaardelijk Basisinkomen wordt gedefinieerd door de volgende vier criteria: universeel, individueel, onvoorwaardelijk en voldoende hoog om in waardigheid te leven en aan de samenleving deel te nemen.

Universeel: Iedere persoon zal, ongeacht leeftijd, afkomst, woonplaats, beroep, enz. in principe het recht gegeven worden dit inkomen te ontvangen. Daarom dringen wij aan op een Europa-breed, gegarandeerd, onvoorwaardelijk basisinkomen.

Individueel: Elke vrouw, iedere man en ieder kind heeft recht op een basisinkomen op individuele basis en zeker niet op basis van gezinssamenstelling of huishouden. Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen staat los van condities als burgerlijke staat, samenwoning of gezinssamenstelling, of van het inkomen of vermogen van andere leden uit het huishouden of van familieleden. Alleen op deze manier kan privacy gewaarborgd worden en controle over anderen voorkomen. Dit stelt individuen in staat hun eigen beslissingen te nemen.

Onvoorwaardelijk: We beschouwen het basisinkomen als een mensenrecht dat aan geen enkele randvoorwaarde gebonden is. Niet aan de verplichting een betaalde baan te aanvaarden, noch aan de verplichting maatschappelijk nuttig werk te verrichten of zich volgens bepaalde traditionele rolpatronen te gedragen. Het staat ook los van inkomen, spaartegoeden of andere bezittingen.

Voldoende hoog: De hoogte van het basisinkomen moet borg staan voor een redelijke levensstandaard overeenkomstig de sociale en culturele normen die voor het land in kwestie gelden. Het basisinkomen moet materiële armoede voorkomen en deelname aan de samenleving mogelijk maken. Dit betekent dat het netto-inkomen tenminste gelijk moet zijn aan de armoedegrens, overeenkomstig EU-normen, wat overeenkomt met 60% van het zogenaamde nationaal mediane netto equivalent inkomen. Vooral in landen waar de meerderheid van de bevolking een laag inkomen heeft, met als gevolg een laag gemiddeld inkomen, moet een andere maatstaf (bijvoorbeeld een pakket goederen) gebruikt worden om de hoogte van het basisinkomen te bepalen, zodat een leven in waardigheid, materiële zekerheid en volledige deelname aan de samenleving gewaarborgd is.

Argumenten voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen

Vanwege de huidige arbeidsmodellen en ontoereikende sociale zekerheidsstelsels (voorwaardelijk, afhankelijk van inkomsten en vermogen, niet hoog genoeg), achten wij de invoering van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen van essentieel belang om fundamentele rechten, met name een waardig leven, zoals beschreven in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, te garanderen.

Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen zal in de eerste plaats armoede helpen voorkomen en vrijheid bieden aan ieder individu, zodat deze zelf de richting van zijn of haar leven kan bepalen en ieders deelname aan de samenleving versterkt wordt.

Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen zal helpen om sociale uitsluiting te voorkomen, evenals discussies gebaseerd op hebzucht en uitbuiting en de gevolgen ervan, en tevens de overmatig dure, repressieve en uitsluiting bevorderende bureaucratie, gericht op controle en inspectie, die daarbij hoort.

Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen, dat immers een overdrachtsinkomen is zonder discriminerende en stigmatiserende voorwaarden, voorkomt verborgen armoede en verschillende vormen van ziekte.

Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen zal sociale vrijheid brengen en burgers helpen zich te identificeren met de Europese Unie en ook hun politieke rechten zeker stellen. Het ondersteunt de verwezenlijking van fundamentele rechten. “De waardigheid van de mens is niet alleen een fundamenteel recht op zich, maar is de werkelijke basis van de fundamentele rechten.” (Officiële verklaring met betrekking tot artikel 1 van het Handvest van de Fundamentele Rechten van de Europese Unie).

De invoering van het Onvoorwaardelijk Basisinkomen en de mogelijke stappen ter introductie ervan liggen binnen de respectievelijke verantwoordelijkheidsgebieden van de lidstaten van de Europese Unie.

Er zijn een aantal studies die laten zien dat er verschillende manieren zijn om een Onvoorwaardelijk Basisinkomen te financieren. Wij geven met dit EBi geen advies voor een specifiek financieringsmodel.

Verdrag van de Europese Unie (VEU)
“Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie.” 2010/C83/01 (30 maart 2010)

Artikel 2
De waarden waarop de Unie berust zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen.

Argumenten voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen
Het onvoorwaardelijk basisinkomen, nader omschreven door de eerder genoemde vier criteria, realiseert alle van de hierboven vermelde waarden. Het biedt zonder randvoorwaarden materiële zekerheid en volwaardige deelname aan de samenleving – met inbegrip van een gelijke behandeling voor ieder individu.

Artikel 3 (oud artikel 2 VEU)
3. De Unie brengt een interne markt tot stand. Zij zet zich in voor de duurzame ontwikkeling van Europa, op basis van een evenwichtige economische groei en prijsstabiliteit, een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen die gericht is op volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang, en van een hoog niveau van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu. De Unie bevordert de wetenschappelijke en technische vooruitgang. De Unie bestrijdt sociale uitsluiting en discriminatie, en bevordert sociale rechtvaardigheid en bescherming, de gelijkheid van vrouwen en mannen, de solidariteit tussen generaties en de bescherming van de rechten van het kind. De Unie bevordert de economische, sociale en territoriale samenhang, en de solidariteit tussen de lidstaten. De Unie eerbiedigt haar rijke verscheidenheid van cultuur en taal en ziet toe op de instandhouding en de ontwikkeling van het Europese culturele erfgoed.

Argumenten voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen
Een Onvoorwaardelijk Basisinkomen, dat de verkorting en herverdeling van arbeidsuren stimuleert, maakt een nieuwe vorm van volledige werkgelegenheid mogelijk. Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen bestrijdt de sociale uitsluiting en discriminatie die eigen zijn aan de bestaande sociale zekerheidsstelsels. We geloven dat een Onvoorwaardelijk Basisinkomen EU-doelstellingen, zoals realisatie van volledige werkgelegenheid, bestrijding van sociale uitsluiting en discriminatie en de bevordering van sociale rechtvaardigheid en sociale bescherming (Art. 3 Para 3 TEU), kan verwezenlijken. Een Onvoorwaardelijk Basisinkomen bevordert ook de rechten van het kind en de solidariteit tussen generaties en lidstaten.
Daarom hebben wij het initiatief genomen om de Europese Commissie te verzoeken actie te ondernemen op het gebied van het sociaal beleid dat binnen haar bevoegdheid ligt (Art. 151 TFEU) overeenkomstig Art. 156 TFEU, waarin de rechten van de lidstaten zijn vastgelegd.

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)
“Geconsolideerde versie van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.” 2010/C83/01 (30 maart 2010)

Artikel 5
3. De Unie kan initiatieven nemen ter coördinatie van het sociaal beleid van de lidstaten.

Argumenten voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen
De introductie van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen, gedefinieerd volgens de eerder geformuleerde vier criteria, is de beste gemeenschappelijke maatregel om sociale dumping te bestrijden. Op deze manier kan het sociale beleid van de lidstaten onderling op elkaar afgestemd worden. De verantwoordelijkheid voor de aanpassing van het bestaande nationale sociale zekerheidssysteem aan de invoering van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen berust bij de lidstaten.

Artikel 156
(oud artikel 140 VEG)
Ter verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 151 en onverminderd de andere bepalingen van de Verdragen, bevordert de Commissie de samenwerking tussen de lidstaten en vergemakkelijkt zij de coördinatie van hun optreden op alle onder dit hoofdstuk vallende gebieden van de sociale politiek, met name op het terrein van:
— de werkgelegenheid,
— het arbeidsrecht en de arbeidsvoorwaarden,
— de beroepsopleiding en de voortgezette vorming,
— de sociale zekerheid,
— de voorkoming van arbeidsongevallen en beroepsziekten,
— de arbeidshygiëne,
— het recht om zich te organiseren in vakverenigingen en van collectieve onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers.
Te dien einde werkt de Commissie nauw samen met de lidstaten bij het verrichten van studies, het uitbrengen van adviezen en het organiseren van overleg zowel omtrent vraagstukken op nationaal niveau als omtrent vraagstukken die de internationale organisaties aangaan, met name initiatieven om richtsnoeren en indicatoren vast te stellen, de uitwisseling van beste praktijken te regelen en de nodige elementen met het oog op periodieke controle en evaluatie te verzamelen. Het Europees Parlement wordt ten volle in kennis gesteld. Alvorens de in dit artikel bedoelde adviezen uit te brengen, raadpleegt de Commissie het Economisch en Sociaal Comité.

Argumenten voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen
Volgens artikel 156 kan de Europese Commissie de samenwerking tussen de lidstaten stimuleren door het Onvoorwaardelijk Basisinkomen als instrument te gebruiken om de nationale stelsels van sociale zekerheid te verbeteren.

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie
“Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie.” 2010/C83/01 (30 maart 2010)

Artikel 1
De menselijke waardigheid
De menselijke waardigheid is onschendbaar. Zij moet worden geëerbiedigd en beschermd.

Argumenten voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen
Onder ‘de waardigheid van het individu’ wordt de mogelijkheid verstaan om binnen een maatschappij in vrijheid en verantwoordelijkheid te leven. Het Onvoorwaardelijke Basisinkomen garandeert de vrijheid en autonomie van elke persoon door belemmeringen die het bestaan frustreren en bureaucratische beperkingen weg te halen, evenals oorzaken voor uitsluiting van het sociale leven.

Artikel 2
Het recht op leven
1. Eenieder heeft recht op leven.

Argumenten voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen
Het recht op leven is onbetwist. Binnen ons huidige economische systeem heb je alleen materiële zekerheid als je over contant geld beschikt. Natuurlijk is het ook mogelijk om waardebonnen te introduceren. Gebruikers van deze waardebonnen kunnen gediscrimineerd worden ten opzichte van mensen die vrij zijn om te beslissen hoe ze hun financiële middelen, afkomstig uit verschillende inkomstenbronnen, benutten. Het wettelijk recht op een Onvoorwaardelijk Basisinkomen in de vorm van een overdrachtsinkomen staat garant voor een waardig leven met de mogelijkheid om deel te nemen aan de samenleving, waarbij tevens wordt voldaan aan het recht op een leven in gerechtigheid, vrij van discriminatie.

Artikel 6
Het recht op vrijheid en veiligheid
Eenieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon.

Argumenten voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen
Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen moedigt een vrije keuze voor een persoonlijke levensstijl aan, het arrangement van iemands persoonlijke relaties en de beslissing om wel of niet sociale en economische samenwerking aan te gaan. Vrijheid gaat gepaard met verantwoordelijkheid en solidariteit. Naast de bescherming die het huidige stelsel van sociale verzekeringen biedt, geeft het Onvoorwaardelijk Basisinkomen de beste garantie op financiële zekerheid in tijden van ziekte en werkloosheid.

Artikel 15
De vrijheid van beroep en het recht te werken
1. Eenieder heeft het recht te werken en een vrijelijk gekozen of aanvaard beroep uit te oefenen.

Argumenten voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen
Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen maakt het gemakkelijker om een vrij gekozen of althans acceptabel beroep uit te oefenen. De behoefte aan materiële goederen en diensten – nodig om te overleven – en de verschillende bureaucratische verplichtingen onder veel van de huidige regelingen voor sociale zekerheid beperkt de individuele vrijheid van beroepskeuze en dwingt iemand slecht betaald werk te aanvaarden.

Artikel 21
Non-discriminatie
1. Iedere discriminatie, met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid, is verboden.
2. Binnen de werkingssfeer van de Verdragen en onverminderd de bijzondere bepalingen ervan, is iedere discriminatie op grond van nationaliteit verboden.

Argumenten voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen
Een Onvoorwaardelijk Basisinkomen voorkomt discriminatie en bevordert zelfstandigheid door materiële en financiële zekerheid voor iedereen mogelijk te maken.

Artikel 34
Sociale zekerheid en sociale bijstand
1. De Unie erkent en eerbiedigt onder de door het recht van de Unie en de nationale wetgevingen en praktijken gestelde voorwaarden het recht op toegang tot sociale zekerheidsvoorzieningen en sociale diensten die bescherming bieden in omstandigheden zoals moederschap, ziekte, arbeidsongevallen, afhankelijkheid of ouderdom, alsmede bij verlies van arbeid.
2. Een ieder die legaal in de Unie verblijft en zich daar legaal verplaatst, heeft recht op sociale zekerheidsvoorzieningen en sociale voordelen overeenkomstig het recht van de Unie en de nationale wetgevingen en praktijken.
3. Om sociale uitsluiting en armoede te bestrijden, erkent en eerbiedigt de Unie het recht op sociale bijstand en op bijstand voor huisvesting, teneinde eenieder die niet over voldoende middelen beschikt, onder de door het recht van de Unie en de nationale wetgevingen en praktijken gestelde voorwaarden een waardig bestaan te verzekeren.

Argumenten voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen
Een Onvoorwaardelijk Basisinkomen is de beste manier om, naast de sociale verzekeringen en sociale voorzieningen van het land in kwestie, het fundamentele recht op financiële zekerheid en sociale bijstand te verwezenlijken. Iedereen krijgt het en daardoor wordt niemand erom buitengesloten of gediscrimineerd. Dit in tegenstelling tot het stigmatiserende karakter van veel van de huidige regelingen voor sociale zekerheid, waardoor veel potentiële aanvragers die recht hebben op een uitkering ervan af zien, waardoor sociale uitsluiting weer toeneemt.

Vertaling: Florie Barnhoorn

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s